Dotácie pre domácnosti

Ako postupovať pre dotáciu 1500€ na Vašu elektráreň.

 1. ZOZNÁMTE SA S PODMIENKAMI PODPORY A OSLOVTE ZHOTOVITEĽOV

  Uistite sa, či môže byť vaša domácnosť v rodinnom dome, prípadne v bytovom dome oprávneným užívateľom podporovaných malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Informácie nájdete vo Všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a v osobitných podmienkach, ktoré sú zverejnené k jednotlivým kolám podpory.

  Základnou podmienkou, ktorú musí domácnosť splniť, je preukázanie, že vlastní alebo spoluvlastní rodinný dom, rozostavaný rodinný dom alebo je spoluvlastníkom bytového domu. Rozhodujúce je, či je stavba v čase podania žiadosti o vydanie poukážky zapísaná na liste vlastníctva. Či je vaša domácnosť oprávnená a pripravená na podanie žiadosti o poukážku, môžete konzultovať aj priamo s oprávnenými zhotoviteľmi.

 2. OVERTE SI, AKÝ OBNOVITEĽNÝ ZDROJ ENERGIE, JE PRE VAŠU DOMÁCNOSŤ VHODNÝ

  Ak uvažujete o využívaní obnoviteľných zdrojov energie, overte si, či je využívanie takýchto zdrojov pre vašu domácnosť vhodné. Každý z nich má svoje výhody a obmedzenia a vyžaduje špecifické podmienky inštalácie a spôsobu využívania. Ak sa chcete v problematike zorientovať, využite bezplatné energetické poradenstvo, ktoré v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU poskytujú konzultanti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v poradenských centrách v Banskej Bystrici, Trenčíne, Košiciach a v Bratislave..

  Základné výhody a obmedzenia jednotlivých druhov zariadení sú k dispozícii tu. Poradiť o vhodnosti druhu zariadenia sa môžete aj priamo so zhotoviteľmi. No oslovte určite viacerých a informácie si preverujte z rôznych zdrojov. Na webových stránkach a propagačných materiáloch nemusia byť uvedené všetky dôležité informácie.

 3. VYBERTE SI ZARIADENIE

  Vyžiadajte si technické návrhy a cenové ponuky od zhotoviteľov a vyberte si riešenie, ktoré spĺňa vaše požiadavky a finančné možnosti. Technický návrh so zariadením, pre ktoré sa rozhodnete, bude slúžiť ako podklad pre vyplnenie žiadosti o vydanie poukážky. V žiadosti si zo zoznamu zariadení zvolíte výrobcu a presný typ zariadenia.

  zozname zariadení sú uvedené zariadenia, ktoré spĺňajú požadované technické podmienky. Podmienky podpory sú nastavené tak, aby ste mohli získať maximálnu mieru podpory na kvalitné systémy s primeraným výkonom, s dlhšou životnosťou a vyššou účinnosťou premeny energie. Zoznam je priebežne aktualizovaný.

  Pri výbere zariadenia sa u konkrétneho zhotoviteľa ubezpečte, či je zariadenie možné v stanovenom termíne dodať a nainštalovať. Ak do žiadosti o poukážku zvolené zariadenie uvediete, následne ho už nie je možné zmeniť. Poukážka je naň viazaná. Ak zariadenie nie je v termíne platnosti poukážky k dispozícii, poukážku nie je možné využiť.

 4. UZATVORTE ZMLUVU SO ZHOTOVITEĽOM

  V spolupráci s vybraným zhotoviteľom si ešte raz overte, či spĺňate všetky požiadavky na oprávnenosť domácnosti a nevyhnutné kritériá na vydanie poukážky. Pri stanovovaní termínu realizácie nezabudnite na to, že o preplatenie poukážky je možné požiadať najneskôr do 3 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke. Uzatvorte zmluvu so zhotoviteľom písomnou formou, predtým sa však informujte, aké ustanovenia odporúča do zmluvy zahrnúť SIEA. Odporúčané podmienky zmluvy o inštalácii SIEA zverejňuje na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk v časti Odporúčania pre domácnosti.

 5. NA VYPLNENIE ŽIADOSTI O POUKÁŽKU SA VOPRED PRIPRAVTE

  O poukážku by ste mali žiadať až vtedy, ak ste si istí, že bude možné zariadenie v požadovanom termíne nainštalovať. Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť ju musí uplatniť u oprávneného zhotoviteľa najneskôr do 30 dní od dátumu vydania poukážky, ktorý je uvedený na poukážke. Zhotoviteľ musí požiadať o preplatenie poukážky do 3 mesiacov od tohto dátumu.

  Žiadosť o poukážku sa vypĺňa prostredníctvom informačného systému, ktorý je prístupný zo stránky zelenadomacnostiam.sk v časti Žiadosť o poukážku. Na uvedenej stránke je k dispozícii aj Manuál pre domácnosti k informačnému systému Zelená domácnostiam. Nájdete v ňom presný postup pri vypĺňaní žiadosti v informačnom systéme. Neodkladajte jeho prečítanie na poslednú chvíľu. Ak by ste mali akékoľvek otázky k vypĺňaniu žiadosti, kontaktujte dostatočne včas pred vyhlásením kola konzultačné centrá.

  Krátko po vyplnení formuláru v informačnom systéme bude odoslaná na vašu e-mailovú adresu správa. V nej bude vložený odkaz, prostredníctvom ktorého je možné potvrdiť záujem o poukážku. Potvrdenie záujmu neodkladajte. Až podľa času, kedy ste záujem potvrdili, bude vaša poukážka posudzovaná. Vzhľadom na automatizáciu celého procesu odporúčame, aby ste potvrdzovali záujem len v prípade, ak chcete inštaláciu skutočne zrealizovať. Potvrdením záujmu sa spustí automatický proces, v rámci ktorého budú v stanovených intervaloch poukážky zoradené podľa toho, kedy ste potvrdili záujem o poukážku kliknutím na odkaz. Podľa výsledku zoradenia a dostupných finančných prostriedkov systém vyhodnotí, ktoré žiadosti budú uspokojené.

  V prípade, že správa s výzvou nie je doručená do priečinka doručenej pošty v krátkom čase, a e-mailová adresa bola vyplnená správne, je potrebné skontrolovať aj priečinok nevyžiadanej pošty – spam. Umiestnenie správy do priečinka spam alebo dlhší interval doručenia správy je vždy vecou individuálneho nastavenia na strane príjemcu a poskytovateľov e-mailovej služby, ktorí majú rôzne pravidlá doručovania a vyhodnocovania zasielaných správ.

 6. AK ZÍSKATE POUKÁŽKU, DO 30 DNÍ JU TREBA UPLATNIŤ U ZHOTOVITEĽA

  Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, ktorej súčasťou je aj poukážka, bude domácnosti doručená poštou v dvoch tlačených vyhotoveniach podpísaných zo strany SIEA najneskôr do 30 dní od potvrdenia žiadosti o vydanie poukážky. Obe vyhotovenia zmluvy je potrebné podpísať zástupcom domácnosti. Na vyhotovení zmluvy, ktoré domácnosť odovzdá zhotoviteľovi a zhotoviteľ doručí SIEA, musí byť podpis zástupcu domácnosti úradne osvedčený.

  Nezabudnite overiť, kto je oprávnený konať za domácnosť, napríklad v prípade viacerých vlastníkov, je potrebné zabezpečiť podpis nadpolovičnej väčšiny vlastníkov. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podpisujú zmluvu obaja manželia. Spolu so zmluvou vám budú doručené aj relevantné čestné vyhlásenia o oprávnenosti domácnosti a o splnení kritérií vydania poukážky.

  Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí poukážku uplatniť u oprávneného zhotoviteľa, s ktorým má uzavretú zmluvu o inštalácií zariadenia, a to najneskôr do 30 dní od dátumu vydania, ktorý je uvedený na poukážke. Zároveň musí byť inštalácia ukončená do stanoveného termínu od tohto dátumu.

  Ak domácnosť počas 30 dní od vydania poukážky zistí, že konkrétne zariadenie nechce alebo nebude môcť inštalovať, ale bude chcieť počas tejto lehoty požiadať o poukážku na ten istý druh zariadenia znova, je nutné najskôr ukončiť platnosť pôvodnej poukážky. O predčasné ukončenie platnosti už vydanej poukážky počas 30 dní od jej vydania je možné požiadať SIEA najneskôr tri pracovné dni pred vyhlásením nasledujúceho kola zaslaním elektronickej správy z tej istej adresy, ktorá bola uvedená ako kontaktný e-mail v žiadosti o vydanie poukážky. Žiadosť je potrebné SIEA doručiť elektronicky na e-mailovú adresu zelenadomacnostiam@siea.gov.sk. V žiadosti je nutné uviesť odôvodnenie, číslo poukážky a telefonický kontakt na domácnosť, ktorá o poukážku žiadala.

 7. ZHOTOVITEĽ ZREALIZUJE INŠTALÁCIU

  Inštaláciu podľa vašich požiadaviek by mal zhotoviteľ zrealizovať najneskôr do termínu platnosti poukážky a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Lehotu si dohodnite aj zmluvne. V niektorých prípadoch môžu dohodnutý termín ohroziť poveternostné podmienky. Nezabudnite, že súčasťou inštalácie sú aj všetky povinné revízie a skúšky. Presvedčte sa, že zariadenie je funkčné a prevádzkyschopné. Budete ho musieť prevádzkovať aspoň dva roky.

 8. ODOVZDAJTE VŠETKY POTREBNÉ DOKUMENTY ZHOTOVITEĽOVI

  Väčšinu administratívy súvisiacej s podporou za vás vybaví zhotoviteľ. Zaväzuje ho k tomu zmluva o preplácaní poukážok, ktorú podpísal pred zaradením do zoznamu zhotoviteľov. Odovzdajte všetky potrebné dokumenty zhotoviteľovi, no pre každý prípad si vytvorte kópie dokumentov aj pre svoju potrebu. Zhotoviteľovi odovzdávate zmluvu o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia vrátane poukážky a relevantné čestné vyhlásenia o oprávnenosti domácnosti a o splnení kritérií na vydanie poukážky a ostatné povinné prílohy. Na exemplári zmluvy, ktorú odovzdáte zhotoviteľovi spolu s poukážkou, musí byť úradne osvedčený podpis zástupcu (zástupcov) domácnosti. Na doklade o inštalácii a uvedení zariadenia do prevádzky musí byť pripojený aj podpis domácnosti. Povinné náležitosti dokladu o inštalácii a faktúry sú uvedené v príslušných usmerneniach pre zhotoviteľov.

  V prípade potreby sa predkladá aj originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby zastupujúcej žiadateľa, napríklad správcu, rodiča alebo opatrovníka.

  Povinnou prílohou pre bytové domy je súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov s inštaláciou zariadenia v bytovom dome a energetický audit, v ktorom sú navrhnuté opatrenia so zohľadnením využitia potenciálu úspor energie (napríklad zatepľovanie alebo výmena okien) a následnej inštalácie zariadení na využívanie OZE. V energetickom audite musí byť tiež uvedené, či sa do bytového domu teplo na vykurovanie alebo prípravu teplej vody dodáva z účinných systémov centrálneho zásobovania teplom.

 9. ZHOTOVITEĽ POŽIADA O PREPLATENIE POUKÁŽKY

  Zhotoviteľ musí požiadať o preplatenie poukážky do 3 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke. Žiadosť spolu s povinnými prílohami predkladá poštou alebo osobne na pracoviskách SIEA. Povinné prílohy sú uvedené vo Všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Rozsah povinných príloh je spresnený aj v osobitných podmienkach k jednotlivým kolám podpory. Súčasťou povinných príloh sú podľa nich aj fotografie z inštalácie zariadenia, ktoré zabezpečuje zhotoviteľ.

 10. SIEA OVERÍ SPRÁVNOSŤ VÝDAVKOV, URČÍ VÝŠKU SKUTOČNE OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV A PREPLATÍ ZHOTOVITEĽOVI POUKÁŽKU

  SIEA určuje obsah a rozsah faktúry, ktorú po ukončení inštalácie zhotoviteľ vystaví domácnosti, v samostatnom usmernení. Na faktúre musia byť výdavky členené podľa článku H. všeobecných podmienok podpory tak, aby SIEA mohla overiť vecnú oprávnenosť konkrétnych výdavkov a určiť výšku skutočne oprávnených výdavkov. Oprávnené výdavky sú uvedené vo Všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Aby bola poukážka preplatená, inštalácia musí byť vykonaná minimálne v rozsahu uvedenom na poukážke s výnimkou akumulácie pre zariadenia na výrobu elektriny. Zariadenie uvedené na poukážke nie je možné zmeniť, nainštalovaný musí byť aspoň taký počet zariadení, ako je uvedený na poukážke. Súčasťou žiadosti je aj fotodokumentácia inštalácie, ktorú zhotoviteľ vkladá do informačného systému. Jej rozsah a štruktúra sú opísané v manuáli pre zhotoviteľov.

  SIEA preplatí poukážku zhotoviteľovi v prípade, ak je žiadosť o preplatenie poukážky úplná. Ak je suma na poukážke nižšia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA celú sumu uvedenú na poukážke. Ak je suma na poukážke vyššia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA 50 % celkových oprávnených výdavkov zaokrúhlených na celé číslo smerom nadol.